Apprenticeship

မ်ိဳးေစ့တိုင္း ရွင္သန္ပီး ဖူးတဲ့ ပန္းတိုင္းပြင့္ေစ၊ ပြင့္တဲ့ ပန္းတိုင္းေမႊးေစဖို႕ ပညာေျမၾသဇာ ကၽြန္မေရြးခဲ့တယ္

ျမန္မာ့ေျပာင္းလဲျခင္းေရစီးေၾကာင္းႏွင့္ ပညာေရး


ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တခါးပိတ္ဝါဒကို  က်င့္သံုးခဲ့ၿပီးေနာက္ တပ္မေတာ္သည္ အင္အားအေကာင္းဆံုုး လူမႈ႕အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုုျဖစ္လာၿပီး ပညာေရးမွာမူ အင္အားအနည္းဆံုုး လူမႈ႕အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုုအျဖစ္က်န္ရစ္ခဲ့ပါေတာ့သည္။ သိုု႕ရာတြင္ ေနာက္က်က်န္ရစ္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ သမၼတႀကီးႏွင့္ လက္ရွိအစိုးရက လိုုအပ္လ်က္ရွိေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုု အရွိန္အဟုုန္ျမင့္တင္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိရာ တရားဥပေဒသစ္မ်ား ေပၚေပါက္လာႏိုုင္ေရးအတြက္ ဥပေဒျပဳျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္းမ်ားကိုုလည္း တိုုးျမင့္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

သမၼတႀကီးႏွင့္ လက္ရွိအစိုးရက အဖြဲ႕က ဥပေဒေပါင္း ၂၆ ခုုကိုုအတည္ျပဳခဲ့ၿပီး  ေနာက္ထပ္ ဥပေဒတစ္ဒါဇင္ခန္႕မွ်မွာလည္း ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုုး၏ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရန္ ေစာင့္ဆိုုင္းေနသည္ဟုု Jpson Szep က သူ၏ A Poor Country in a Big Hurry ေဆာင္းပါးတြင္ တင္ျပထားပါသည္။ ထိုသိုု႕ေစာင့္စားေနေသာ ဥပေဒမ်ားတြင္ မူႀကိဳပညာေရးဥပေဒႏွင့္ ကိုုယ္ပိုုင္တကၠသိုလ္ (ပညာေရး/မွတ္ပံုုတင္) ဥပေဒမူၾကမ္း မ်ားလည္းပါရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။ တင္ျပထားေသာ ကိုုယ္ပိုုင္တကၠသိုလ္ ဥပေဒမူႀကမ္းကိုုမူ လြတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္မ်ား အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားေနာက္ ထိုုဥပေဒ မူၾကမ္းကိုု ပယ္ခ်ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။  မည္သိုု႕ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ ရမည္ကိုုမူ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား မရွိေသးေၾကာင္း လည္းသိရပါသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ဒီဇင္ဘာလ ၂ရက္၊ ၂၀၁၁ တြင္မူ ကိုုယ္ပိုုင္ေက်ာင္း မွတ္ပံုုတင္ဥပေဒကုုိ ျပ႒ာန္းႏုုိင္ခဲ့သည္။ သိုု႕ရာတြင္ ထိုုဥပေဒသည္ ႏိုုင္ငံသားမ်ား၏ အက်ိဳးထက္ စီးပြားေရးလုုပ္ငင္းရွင္းမ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေပးေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္သာ ျဖစ္ၿပီး တိက်ရွင္းလင္းေသာ လမ္းညႊန္မႈမ်ား မရွိေသာဥပေဒတစ္ရပ္အျဖစ္သာ က်န္ရွိေနေသာေၾကာင့္ အနာဂါတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ ၀န္ထုုပ္၀န္ပိုုးအျဖစ္ က်န္ရစ္ေနေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ကိုုယ္ပိုုင္တကၠသိုလ္ဥပေဒကိုု ပယ္ခ်ခဲ့သည္အတြက္ ထိုုဥပေဒကိုု ခ်မွတ္ေစခ်င္သူမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္မူ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္း။ သိုု႕ရာတြင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံသားမ်ားအတြက္ မွာမူသတင္းေကာင္းျဖစ္ခဲ့သည္ဟုု စာေရးသူအေနျဖင့္ သံုုးသပ္မိပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုုေသာ္ ထိုုဥပေဒသည္လည္း စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေပးေသာ ဥပေဒသာျဖစ္ၿပီး ပညာေရးဥပေဒတြင္ ပါ၀င္သင့္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားစြာ ခ်န္လပ္ေနခဲ့ၿပီး ဗဟုုိျပဳပညာေရးစနစ္ကိုုသာ အားေပးထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ထိုု႕အျပင္ ပညာေရးဥပေဒအတြက္ ထိုုမွ်မ်ားျပားေသာ ေခါင္းစဥ္ခြဲမ်ားျဖင့္ ဥပေဒခ်မွတ္ရန္လည္း မလိုုေသာအပ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ပညာေရးဥပေဒ မူတစ္ခုုတြင္ မူႀကိဳမွတကၠသိုလ္အျပင္၊ အလုုပ္ခြင္၀င္ၿပီးသူမ်ား၏ အခ်ိန္တိုုသင္တန္းမ်ား၊ ႏိုုင္ငံတကာပညာေရး၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အို ပညာေရးအထိ ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ား အားလံုုးပါ၀င္ေသာ ပညာေရးဥပေဒတစ္ရပ္ကိုု ျပ႒ာန္းခ်မွတ္ထားရန္သာ အေရးတႀကီးလိုုအပ္ပါသည္။ အေမရိကန္ကဲ့သိုု႕ ပညာေရးျဖင့္ ဦးေဆာင္ေနေသာ ႏိုုင္ငံတြင္ပင္လွ်င္ ၂၉ မ်က္ႏွာရွိေသာ ပညာေရးဥပေဒကိုုသာ မ႑ိဳင္ထားၿပီး ယခုုကဲ့သိုု႕ က်ယ္ျပန္႕၊ ထိေရာက္၊ေခတ္မွီေသာ ပညာေရးလုုပ္ငန္းမ်ားကိုု လုုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သူတိုု႕ႏိုုင္ငံ ပညာေရးဥပေဒ၏ ထူးျခားမႈမွာ ပညာေရးတြင္ပါ၀င္ခ်င္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုုးကိုု လက္ကမ္းႀကိဳဆိုုၿပီး ပညာေရးလြတ္လပ္ခြင့္မ်ား အျပည့္အ၀ေပးထားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

 တစ္နည္းအားျဖင့္ ဆိုုရေသာ္ ဒီမိုုကေရစီအစိုုးရတြင္ ဥပေဒထားျခင္းသည္ ႏိုုင္ငံသားတိုုင္းအတြက္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာ တရားဥပေဒစိုုးမိုုးေရးကိုု ဦးထိပ္ထားရန္သာျဖစ္သည္။ ဥပေဒသည္သာလွ်င္ အားလံုုး၏ အထြတ္အထိပ္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုု ေဖာ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတိုုင္းတြက္ ဥပေဒသည္ တရားစီရင္ရန္အတြက္ သာမဟုုတ္ပဲ ကာကြယ္ေပးေသာ ဥပေဒမ်ားျဖစ္ရန္ အေရးႀကီးလွပါသည္။ ႏိုုင္ငံသားတိုုင္း ဥပေဒေဘာင္တြင္း လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွား၊ လုုပ္ကိုုင္ႏိုုင္ခြင့္ရွိၿပီး အစိုုးရမွာလည္း တရားဥပေဒကိုု ေလးစားလိုုက္နာကာ အုုပ္ခ်ဳပ္ရန္အေရးပါလွပါသည္။ ဥပေဒသည္ ကၽြနုုပ္တိုု႕ႏိုုင္ငံ၏ စီးပြားေရး၊ ႏိုုင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ လြယ္ကူမႈရွိေစရန္ စည္းမ်ဥ္း၊စည္းကမ္းမ်ား အျဖစ္ ၾကားခံ ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ ၾကားခံအရာသာျဖစ္ေၾကာင္းကိုု ႏိုုင္ငံသားတိုုင္း သိရွိလက္ခံထားရန္ အလြန္အေရးပါလွပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုုေသာ္ ဥပေဒသည္ အစိုုးရႏွင့္ျပည္သူမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ စစ္ေဆးႏိုုင္ရန္အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ စံႏႈန္းမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။

ပညာေရးသည္သာလွ်င္ ႏိုုင္ငံတစ္ႏိုုင္ငံ၏ အနာဂတ္ကိုု ေမ်ာ္ၾကည့္ခ်မွတ္ႏိုုင္ေသာ လူမႈ႕အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး၊ ပညာေရးအေျခခံမပါပဲ အျခားလူမႈ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုု တည္ေဆာက္ေနျခင္းသည္ အလြန္ပင္ အႏၱရယ္မ်ားၿပီး ေမ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ႕ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုုေသာ္ ပညာေရးသည္ အမ်ိဳးသားစည္းလံုုး ညီညြတ္ျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုုးတက္ေရးအတြက္ ဳင္ျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ မည္သည့္ေျပာင္းလဲမႈကိုုမွ် မျပဳလုုပ္မွီ ပညားေရးက႑အတြက္ ဥပေဒမ်ားကိုုအလွ်င္  ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုုပ္ေဆာင္ရန္ အေရးႀကီးလွပါသည္။ 

အခ်င္းခ်င္း ယံုုၾကည္မႈမ်ား ကင္းမဲ႕ေပ်ာက္ဆံုုးေနေသာ ႏိုုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္အၾကား ယံုုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရး ေပၚလစီေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာႏိုုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲမ်ားကိုု ႏိုုင္ငံသားတိုုင္း နားလည္သေဘာေပါက္ ထားသင့္သည္ဟုု စာေရးသူအေနျဖင့္ ယံုုၾကည္ပါသည္။  ထိုုသိုု႕လက္ခံယံုုၾကည္လာရန္ ႏိုုင္ငံသားတိုုင္းတြင္ ႏိုုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး အေျခခံမ်ား ရွိထားသင့္သည္။ ထိုု႕ေၾကာင့္ ထိုုအေျခခံအားျဖင့္ တူညီသည့္  ဗဟုုသုုတ၊ ခံစားမႈ၊ နားလည္ႏိုုင္မႈႏွင့္ လက္ခံႏိုုင္မႈမ်ား ရွိရန္အတြက္ လိုုအပ္ေသာ ပညာေပးမႈမ်ားကိုု ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ရန္မွာ အလြန္အေရးႀကီးလွပါသည္။  ထုိ႕အျပင္ ပညာေရးသည္ နိုုင္ငံတစ္ႏိုုင္ငံအတြက္ လိုုအပ္ေသာ လုုပ္သားေကာင္းမ်ား ေမြးထုုပ္ေပးေသာ က႑လည္းျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာလုုပ္သားမ်ားသည္ ႏိုုင္ငံတကာ စီးပြားေရးႏွင့္အျခား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္အညီ ေျပာင္းလဲလာေသာ အလုုပ္ခြင္မ်ားအတြက္ လိုုအပ္ေသာ အတတ္ပညာႏွင့္ အသိပညာပိုုင္းဆိုုင္ရာမ်ားတြင္ မ်ားစြာေနာက္က် က်န္ရစ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ထိုုေပ်ာက္ဆံုုးမႈသည္ပင္လွ်င္ ျမန္မာ့ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ေနာင့္ေႏွးေစေသာ အဟန္႕အတားျဖစ္ေန ပါေတာ့သည္။

ထိုု႕ေၾကာင့္ ေပ်ာက္ကြယ္ေနေသာ ပညာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ႏိုုင္ငံေျပာင္းလဲေရးအတြက္ လိုုအပ္လွ်က္ရွိေသာ လူ႕အရင္းအျမစ္မ်ားကိုု လွ်င္ျမန္စြာ ေမြးထုုတ္ေပးႏိုုင္ေရးအတြက္ ပညာေရးလူမႈ႕အဖြဲ႕က နည္းမ်ိဳးစံုုေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ိဳးျဖင့္ ပညာေရးကိုု တိုုးျမင့္ႏိုုင္ေရးအတြက္ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းေပးရန္မွာ အလြန္အေရးႀကီးလွပါသည္။ ကၽြနုုပ္တိုု႕ႏိုုင္ငံသည္ ယဥ္ေက်းမႈမတူေသာ ညီေႏွာင္မ်ားျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ႏိုုင္ငံျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ႏိုုင္ငံေတာ္ ဗဟိုုျပဳပညာေရး (Federal Control) ကိုု က်င့္သံုုးသည္ထက္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုုင္းေဒသ (State and Division Control) မ်ား၏ လိုုအပ္ခ်က္မ်ား အေပၚမူတည္ကာ ျပ႒ာန္းထားေသာ ပညာေရးစနစ္ကိုု က်င့္သံုုးႏိုုင္ေရးသည္လည္း အလြန္အေရးပါလွပါသည္။  

ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္သည္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုုင္းမ်ားအတြက္ လိုုအပ္ေသာ ပညာေရး အေထာက္အကူျပဳ ဘတ္ဂ်က္ခ်မွတ္ေရးႏွင့္ လည္းေကာင္းဘတ္ဂ်က္ အသံုုးျပဳမႈကိုု ေစာင့္ၾကည့္ေပးျခင္း (monitoring budget) ၊ ပညာေရး အခ်က္အလက္မ်ားကိုု ေကာက္ယူကာ တစ္ႏိုုင္ငံလံုုးအတိုုင္အတာျဖင့္ ခ်မွတ္ထားေသာ ပညာေရးပန္းတိုုင္သိုု႕ေရာက္ရွိႏိုုင္ရန္ ကူညီေရး၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုုင္းမ်ား၏ ပညာေရးလုုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကိုု တစ္ျပည္လံုုးအတိုုင္းအတာ သိရွိႏိုုင္ရန္ သတင္းျဖန္႕ေ၀ျခင္းႏွင့္ လည္းေကာင္းတိုု႕ႀကံဳေတြ႕ ေနရေသာ ပညာေရးမူ၀ါဒမ်ားကိုု နားလည္ေစရန္ မိန္႕ခြန္းေျပာၾကားျခင္း၊ ပညာေရး အစီရင္ခံစားမ်ား ျဖန္႕ေ၀ထုုတ္ျပန္ေပးျခင္းႏွင့္ လူသားတိုုင္း (ကေလးတိုုင္း) ပညာသင္ခြင့္တန္းတူ အခြင့္အေရးရရွိေရးႏွင့္  ပညာေရး အေရအေသြးျမင့္မားေရးအတြက္ လိုုအပ္ေသာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကိုုသာ ေပးသင့္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ဆိုုေသာ္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုုင္းမ်ားမွ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ပညာေရးအဆင့္အတန္းမ်ား (accreditation)ကိုု တာ၀န္ယူႏိုုင္ေသာ လူမႈ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျပည္နယ္ႏွင့္တိုုင္းမ်ားတြင္ ေပၚေပါက္လာေစရန္ အားေပးျခင္းႏွင့္ ထိုုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုု အားေပးကူအညီေပးျခင္းမ်ားတြင္သာ ပါ၀င္သင့္သည္။


ေက်ာင္းႏွင့္ တကၠသိုုလ္မ်ားဖြင့္လစ္ျခင္း၊ ပညာေရး သင္ခန္းစာမ်ား ျပ႒ာန္းျခင္း၊ ေက်ာင္းအပ္နံေရးႏွင့္ ဘြဲ႕အပ္ႏွင္းျခင္း၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုုင္းမ်ားတြက္ ပညာေရး အဆင့္အတန္းမ်ားသတ္မွတ္ေပးျခင္းႏွင့္ ပညာေရးစနစ္သစ္မ်ားကိုု စမ္းသပ္ျခင္း၊ ပညာေရး အေရအေသြးအဆင့္အတန္းကိုု ဆံုုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ပညာေရးစီမံခ်က္မ်ားကိုုမူ  ျပည္နယ္ႏွင့္တိုုင္းမ်ားတြင္ အခြင့္အာဏာအျပည့္ရွိသင့္သည္။

သိုု႕မွသာ ျမန္မာပညာေရးသည္ တိုုေတာင္းေသာ အခ်ိန္ကာလအတြင္း စီးပြားေရးအတြက္ လိုုအပ္ေနေသာ လုုပ္သားေကာင္းမ်ားႏွင့္ ႏိုုင္ငံသားေကာင္းမ်ား ေမြးထုုတ္ေပးႏိုုင္မည့္ ပညာေရးလူမႈအဖြဲ႕အစည္း (Educational Institution) မ်ားေပၚေပါက္လာႏိုုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။  သိုု႕ရာတြင္ အထက္တြင္ တင္ျပထားေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုုကိုု အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ရန္မွာ ျမန္မာႏိုုင္ငံတစ္ႏိုုင္ငံလံုုးအတြက္ အေရးတႀကီးလိုုအပ္လွ်က္ရွိေသာ ပညာေရး ဥပေဒေပၚေပါက္ေရးသည္ အဓိကဳင္ပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

ပန္းပ်ိဳးလက္


စက္တင္လာလ ၄ရက္၊ ၂၀၁၂


ပန္းပ်ိဳးလက္သည္ ပညာေရးဘီေအဘြဲ႕ကိုု အေမရိကန္ႏိုုင္ငံမွ ရရွိခဲ့ၿပီး ႏိုုင္ငံတကာပညာေရး မဟာဘြဲ႕အတြက္ စာတမ္းျပဳစုုေနၿပီး ျမန္မာ့ပညာေရး ေျပာင္းလဲမႈကိုု အစဥ္တစိုုက္ ေလ့လာေနသူ ျဖစ္ပါသည္။

5 comments:

Anonymous February 16, 2013 at 1:49 PM  

Thank you for anotheг fantastiс ρost.
Where elsе may just anyone get that kind of infο in ѕuch a perfect
method of wrіting? I've a presentation next week, and I am on the search for such information.

My web blog ... Chemietoilette

Anonymous February 18, 2013 at 12:01 PM  

Ηeya i'm for the first time here. I found this board and I find It truly useful & it helped me out much. I hope to give something back and help others like you aided me.

my web-site ... Chemietoilette
Also see my website :: Chemietoilette

Anonymous February 24, 2013 at 5:07 AM  

Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something.
I think that you could do with some pics to drive the message home
a bit, but other than that, this is fantastic blog.

An excellent read. I will definitely be back.

Also visit my web page; small bathroom design
Also see my web site: Assorted Varieties Of Lower Price Toilet Vanities

Anonymous March 5, 2013 at 7:52 PM  

The chеese would be mеlteԁ аnd bubbly,
but moѕt populаr of all the toppіngs wοuld nοt be buгnt.
Ϲreating pizza is ωonԁегful,
nоt that troublesome, and a ѕplеndidly аrtiѕtіc wаy to imprеѕs
colleaguеs anԁ rеlativеs ωіth your cooking cаpabilities - as ωell as
make tаѕtу fooԁs that nеνеr splіt the pгісe гange.
They have lived life akin to that οf amazing saіnts, sages
and Rishiѕ ωho hаve bеen well-knoωn fοг their pеnance and austerities.


Also visit my web-ѕitе ... http://independent.academia.edu/

Anonymous March 20, 2013 at 9:48 PM  

Thе UЅDA and other food safety eхpeгts reсommеnd
lеavіng pizza out at rοοm temperature for no mοre than two hours.
Theгe aгe plenty of elеctгic
ovenѕ that ωіll stіll knocκ your sοckѕ οff.
I don't like pizza sauces, so I opt to use two cans of diced tomatoes as the first layer-one can of plain and the other of Italian.

Feel free to visit my site - kantoii.com

The Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0 Unported License.

လတ္တေလာ အေတြး

I felt it shelter to speak to you. ~Emily Dickinson

About this blog

I am Apprenticeship. I love Burma. News in Burma is my daily bread, and Change is what I long to hear for. I have two sides of friends. One group says the world is blue and another group says it is red. I see it as a reddish blue.

Don't ask what your country can do for you, but what you can do for your country, by John F. Kennedy


အမုန္းမရွိတဲ့ အိမ္

javascript:void(0)